ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 

2017 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 он 2016 он 2015 он Өсөлт, бууралт
2017/2016 2016/2015
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/
Хаалтын үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
Хамгийн их үнэ 35,180 11,650 11,830 202% 2%
Хамгийн бага үнэ 9,600 7,100 7,160 35% 1%
Дундаж үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/
Хамгийн их /өдөрт/ 15,286 4,899 8,232 212% 40%
Хамгийн бага /өдөрт/ 1 1 1 - -
Дундаж /өдөрт/ 579 273 218 112% 25%
Нийт 140,047 59,302 43,631 136% 36%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/
Хамгийн их /өдөрт/ 309,023,660 40,171,855 70,013,160 669% 43%
Хамгийн бага /өдөрт/ 13,910 8,200 7,350 70% 12%
Дундаж /өдөрт/ 10,739,199 2,369,085 1,818,296 353% 30%
Нийт 2,598,886,145 514,091,470 362,709,570 406% 42%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 181,454,167,500 79,181,418,750 66,153,540,000 129% 20%


НОГДОЛ АШИГ

Ногдол ашиг
зарласан он
Нэгж хувьцаанд зарласан
ногдол ашиг (төг)
Нийт зарласан ногдол ашгийн
дүн (мян. төг)
Ногдол ашиг тараалт
1996 61 475,869 Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
1997 154 1,199,813
1998 150 1,170,169
1999 166 1,294,987
2000 100 780,113
2001 20 157,271
2005 60 468,068
2006 60 468,068
2010 100 780,113 ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.
2011 100 780,113
2012 125 975,141
2013 130 1,014,146
2014 140 1,092,158
2015 140 1,092,158 2016.06.01-с эхлэн компани дээрээ тарааж байгаад 2017.06.30-нд ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан үлдэгдлийг нь 100% тараасан.
2016 200 1,560,225 2017.04.20-с эхлэн компани дээрээ тарааж байгаад 2017.12.26-нд ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан үлдэгдлийг нь 100%


САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 2-р улирлын тайлан

2016 оны 4-р улирлын тайлан

2016 оны 2-р улирлын тайлан

2015 оны 4-р улирлын тайлан

2015 оны 2-р улирлын тайлан

2014 оны 4-р улирлын тайлан

2014 оны 2-р улирлын тайлан

2013 оны 4-р улирлын тайлан

2013 оны 2-р улирлын тайлан

2012 оны 4-р улирлын тайлан

2011 оны 4-р улирлын тайлан

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 - Хагас жилийн тайлан

2016 - Жилийн тайлан

2016- Хагас жилийн тайлан

2015 - Жилийн тайлан

2014- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2013- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2012- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2011- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

 ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 

2017 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 он 2016 он 2015 он Өсөлт, бууралт
2017/2016 2016/2015
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/
Хаалтын үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
Хамгийн их үнэ 35,180 11,650 11,830 202% 2%
Хамгийн бага үнэ 9,600 7,100 7,160 35% 1%
Дундаж үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/
Хамгийн их /өдөрт/ 15,286 4,899 8,232 212% 40%
Хамгийн бага /өдөрт/ 1 1 1 - -
Дундаж /өдөрт/ 579 273 218 112% 25%
Нийт 140,047 59,302 43,631 136% 36%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/
Хамгийн их /өдөрт/ 309,023,660 40,171,855 70,013,160 669% 43%
Хамгийн бага /өдөрт/ 13,910 8,200 7,350 70% 12%
Дундаж /өдөрт/ 10,739,199 2,369,085 1,818,296 353% 30%
Нийт 2,598,886,145 514,091,470 362,709,570 406% 42%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 181,454,167,500 79,181,418,750 66,153,540,000 129% 20%


НОГДОЛ АШИГ

Ногдол ашиг
зарласан он
Нэгж хувьцаанд зарласан
ногдол ашиг (төг)
Нийт зарласан ногдол ашгийн
дүн (мян. төг)
Ногдол ашиг тараалт
1996 61 475,869 Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
1997 154 1,199,813
1998 150 1,170,169
1999 166 1,294,987
2000 100 780,113
2001 20 157,271
2005 60 468,068
2006 60 468,068
2010 100 780,113 ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.
2011 100 780,113
2012 125 975,141
2013 130 1,014,146
2014 140 1,092,158
2015 140 1,092,158 2016.06.01-с эхлэн компани дээрээ тарааж байгаад 2017.06.30-нд ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан үлдэгдлийг нь 100% тараасан.
2016 200 1,560,225 2017.04.20-с эхлэн компани дээрээ тарааж байгаад 2017.12.26-нд ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан үлдэгдлийг нь 100%


САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 2-р улирлын тайлан

2016 оны 4-р улирлын тайлан

2016 оны 2-р улирлын тайлан

2015 оны 4-р улирлын тайлан

2015 оны 2-р улирлын тайлан

2014 оны 4-р улирлын тайлан

2014 оны 2-р улирлын тайлан

2013 оны 4-р улирлын тайлан

2013 оны 2-р улирлын тайлан

2012 оны 4-р улирлын тайлан

2011 оны 4-р улирлын тайлан

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 - Хагас жилийн тайлан

2016 - Жилийн тайлан

2016- Хагас жилийн тайлан

2015 - Жилийн тайлан

2014- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2013- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2012- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

2011- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга