ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 

2017 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 он 2016 он 2015 он Өсөлт, бууралт
2017/2016 2016/2015
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/
Хаалтын үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
Хамгийн их үнэ 35,180 11,650 11,830 202% 2%
Хамгийн бага үнэ 9,600 7,100 7,160 35% 1%
Дундаж үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/
Хамгийн их /өдөрт/ 15,286 4,899 8,232 212% 40%
Хамгийн бага /өдөрт/ 1 1 1 - -
Дундаж /өдөрт/ 579 273 218 112% 25%
Нийт 140,047 59,302 43,631 136% 36%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/
Хамгийн их /өдөрт/ 309,023,660 40,171,855 70,013,160 669% 43%
Хамгийн бага /өдөрт/ 13,910 8,200 7,350 70% 12%
Дундаж /өдөрт/ 10,739,199 2,369,085 1,818,296 353% 30%
Нийт 2,598,886,145 514,091,470 362,709,570 406% 42%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 181,454,167,500 79,181,418,750 66,153,540,000 129% 20%


ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 

2017 ОНЫ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 он 2016 он 2015 он Өсөлт, бууралт
2017/2016 2016/2015
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/
Хаалтын үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
Хамгийн их үнэ 35,180 11,650 11,830 202% 2%
Хамгийн бага үнэ 9,600 7,100 7,160 35% 1%
Дундаж үнэ 23,260 10,150 8,480 129% 20%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/
Хамгийн их /өдөрт/ 15,286 4,899 8,232 212% 40%
Хамгийн бага /өдөрт/ 1 1 1 - -
Дундаж /өдөрт/ 579 273 218 112% 25%
Нийт 140,047 59,302 43,631 136% 36%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/
Хамгийн их /өдөрт/ 309,023,660 40,171,855 70,013,160 669% 43%
Хамгийн бага /өдөрт/ 13,910 8,200 7,350 70% 12%
Дундаж /өдөрт/ 10,739,199 2,369,085 1,818,296 353% 30%
Нийт 2,598,886,145 514,091,470 362,709,570 406% 42%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 181,454,167,500 79,181,418,750 66,153,540,000 129% 20%